[Video] ÔNG BÙI HỮU DƯỢC: PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI