[Video] TT.THÍCH QUANG THẠNH: PHÁT BIỂU MỞ ĐẦU KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC