Hà Nội: Ngày hành sám cuối cùng của Đại giới đàn Hà Nội năm 2023

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm Đại giới đàn Hà Nội năm 2023

Hà Nội: Ngày hành sám thứ hai của Đại giới đàn Hà Nội PL.2567

Hà Nội: Nghiệp sư và các giới tử tập trung về Đại giới đàn Hà Nội năm 2023

Hà Nội: Ban Thường trực GHPGVN thành phố họp bàn công tác tổ chức Đại Giới đàn Hà Nội PL.2566 – DL.2023