Bài thơ Chúc mừng lễ ra mắt nhân sự Ban Hoằng pháp T.Ư của ĐĐ. Thích Pháp Trí

36

CHÚC Phật Pháp thiên niên tuế nguyệt

MỪNG Đạo vàng diễm tuyệt vẻ vang

LỄ nghi tứ chúng các hàng

CÔNG tròn hội đủ nghiêm trang thiết bày

BỐ giáo nghĩa pháp khai phương tiện

QUYẾT một lòng phụng diễn Phật âm

ĐỊNH chuyên chân lý thậm thâm

khai lý tánh huệ tâm sáng ngời

RA hành đạo giúp đời cứu khổ

MẮT từ hoà quán chỗ tuỳ phương

BAN vui trải rộng tình thương

HOẰNG truyền sự lý người nương thoát nàn

PHÁP tứ đế rõ ràng Phật dạy

TRUNG đạo mầu cần phải xiển dương

ƯƠNG mầm hạt giống chơn thường

GIÁO nhân độ chúng tỏ tường lẽ ngay

HỘI Linh sơn lành thay thuở trước

PHẬT dụng truyền tiếp bước độ sanh

GIÁO bất quyện, chí tinh anh

VIỆT tâm hùng lực sáng danh đạo thiền

NAM bang cõi nối liền chí nguyện

NHIỆM pháp mầu hành thiện khơi trong

KỲ sau trước, thể một lòng

TÁM (VIII) đường chân chánh dung thông một nguyền

TỔ lưu phương lý quyền tiệm chứng

CHỨC hợp cùng phó ứng tuỳ duyên

TẠI tâm ngác ngộ hiện tiền

CHÙA vui cảnh Bụt cửa thiền dạo chơi

LINH ứng hiện rõ nơi bổn tánh

TIÊN địa nhân, phàm Thánh tu trì

THỦ lục độ, hạnh bất ly

ĐÔ thành thắng pháp tư nghì Trí – Bi

phương tiện khắc ghi bất biến

NỘI xảo minh tấn tiến thường tri

NGÀY ngày tam tuệ tư duy

TÁM (08/8/2018) thời kiết khánh Mâu Ni đạo vàng.

 

Hà Nội, lúc 00 giờ 29′, ngày 08/8/2018

Thích Pháp Trí

Phó Trưởng Phân Ban Pháp hội Đạo Tràng – thuộc BHP T.Ư GHPGVN NK 2017-2022

Kính đề