PSO – Vào lúc 18h:30, ngày 08/04/2022, tại Giới đàn Tăng chùa Viên Minh, phường An Hội, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni diện kiến Đại Tăng ngưỡng cầu Chánh Pháp Yết-Ma, tấn đàn truyền giới Tỳ kheo Ni cho 102 giới tử.

Thời Phật tại thế, “Thức xoa Ma na tuân giữ sáu giới trong hai năm, muốn thọ Tỳ kheo Ni phải đến trước nhị bộ Tăng Ni thỉnh cầu lãnh thọ giáo pháp”. Đây chính là điều thứ 6 trong “Bát kỉnh pháp” mà đức Phật chế định cho Ni đoàn thọ lãnh. Tăng đoàn được thành lập trước Ni đoàn 8 năm, đoàn thể Tăng già có rất nhiều vị đệ tử của Đức Phật là những bậc thượng thủ đã chứng quả A-la-hán, có đủ uy đức để chỉ dạy chư Ni, chư tăng phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho Ni giới. Với ý nghĩa trên, nếu đại giới đàn được tổ chức chư Ni phải tuân thủ luật Bát kỉnh đến cầu thỉnh đại Tăng giáo giới. Đây là nét truyền thống đặc trưng của giáo đoàn Ni từ thời đức Thánh mẫu Đại Ái Đạo Kiều đàm di còn tại thế.

Thông qua ý nghĩa trên tại Giới đàn Tăng chùa Viên Minh, NS. Thích nữ Như Phước – Điển lễ Ni đại diện Hội đồng Thập sư Ni tác bạch 3 lần ngưỡng cầu xin phép cho giới tử Ni được vào giới trường lãnh thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

Thay mặt Ban Dẫn thỉnh, ĐĐ.Thích Thiện Tài – Điển lễ Tăng đã như Pháp chấp thuận và hướng dẫn chư Tôn đức Ni vào giới trường Tăng để cầu xin Chánh pháp Yết Ma.

Trước Hội đồng Thập sư Tăng, SC. Thích nữ Diệu Nguyệt – Điển Lễ Ni đại lao cho Hội đồng Thập sư Ni tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử. Trước lời thỉnh cầu, Hòa Thượng Tuyên Luật sư – Thượng Minh hạ Thông đã tùy thuận hứa khả chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới trường thực hiện nghi thức Chánh pháp yết-ma cho các giới tử Ni.

Giữa hai bộ Tăng Ni Giới sư, các giới tử Thức-xoa-ma-na lần lượt được tấn đàn cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng nhị bộ qua nghi thức Bạch tứ Yết-ma.

Sau khi Yết-ma, Hội đồng Thập sư nhị bộ truyền các điều giới trong 348 giới Tỳ-kheo-ni, 8 điều kính giữ (Bát kỉnh pháp) và 4 pháp nương tựa (Tứ y) suốt đời của một Tỳ-kheo-ni. Các Tân Tỳ-kheo-ni còn được Giới sư hướng dẫn thọ 3 y, bình bát, tọa cụ và dụng cụ lọc nước.

Hình ảnh Giới tử Ni vân tập giới trường Tăng thỉnh cầu đại Tăng:

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre