Công văn: V/v giới thiệu hình tượng “Đức Phật Thích Ca đản sinh phong cách thời Lý” sử dụng tại Đại lễ Phật đản PL.2566-DL.2022

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———————

Số: 146/HĐTS-VP1
V/v giới thiệu hình tượng “Đức Phật Thích Ca đản sinh phong cách thời Lý” sử dụng tại Đại lễ Phật đản PL.2566-DL.2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2022

 

 

Kính gửi:
-Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
-Các chùa, cơ sở tự viện;
-Báo, tạp chí, truyền hình, trang thông tin điện tử Phật giáo.

Hội quán Di sản là nơi hội tụ niềm đam mê, sáng tạo của nhóm các bạn trẻ tài năng có duyên với Phật giáo, đặc biệt là các dự án bảo tồn, phục hồi, phát huy các giá trị nghệ thuật Phật giáo truyền thống. Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022, nhóm Hội quán di sản và Sen Heritage đã sáng tạo hình tượng “Đức Phật Thích Ca đản sinh phong cách thời Lý” mang đậm nét văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Ban Thư ký Hội đồng Trị sự xin trân trọng giới thiệu tới Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Các chùa, cơ sở tự viện; Báo, tạp chí, trang thông tin điện tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam sử dụng và phổ biến trong mùa Phật đản PL.2566 – DL.2022.

Mọi liên hệ file gốc có thể truy cập tại trang thông tin Phật sự Online, Giác Ngộ Online, mạng xã hội Phật giáo Butta, và mọi trao đổi xin liên hệ Họa sĩ-Kts Trần Thanh Tùng theo số di động: 0913043839/email: tung05@gmail.com.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– HTCT, PCT TTr;
– Ban TTr. HĐTS;
– Lưu VP1.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH-TỔNG THƯ KÝ

Đã ký

Thượng tọa Thích Đức Thiện