PSO – Chiều ngày 3/9/2022 (nhằm ngày 8/8 năm Nhâm Dần), sau buổi lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Đổng Khiết (Thích Minh Thông) – Ủy viên HĐTS, Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Đàn đầu hòa thượng giới đàn đã có một bài thuyết giảng Khai đạo cho toàn thể giới tử Tăng Ni tại Đại giới trường chùa Minh Thành và Đăng đàn thọ giới cho Sadi, Sadi Ni, Thức xoa ma na.

Hòa thượng chỉ dạy rằng có 2 loại Tỳ kheo chính là Tỳ kheo giả:

  1.  Tự xưng Tỳ kheo
  2. Tương tựa Tỳ kheo
  3. Danh tự Tỳ kheo
  4. Khất thực Tỳ kheo
  5. Trước ca sa Tỳ kheo

Tỳ kheo thiệt:

  1. Thiện lai Tỳ kheo
  2. Phá kiết sử Tỳ kheo
  3. Bạch tứ kiết ma Tỳ kheo

Thọ giới mà không đắc giới thì là tỳ kheo giả, để lãnh thọ được giới pháp cần phải đủ các yếu tố: giới sư thanh tịnh, giới đàn trang nghiêm, giới tử phát tâm dũng mãnh cầu giới.

Cho dù quý vị ở chùa bao lâu, ăn chay cạo đầu nhưng không thọ giới cũng không được gọi là tỳ kheo. Chúng ta nên sống với tinh thần tứ thánh chủng. Các giới tử hãy gột rửa thân tâm của mình để được thọ nhận giới pháp một cách tốt nhất.

Các giới tử phải chăm chú lắng nghe hàng giới sư tác pháp yết ma

Đức phật trao cho Tăng 250 giới Ni 348 giới, 10 sa di giới để làm hàng rào cho chư giới tử giữ được thân, khẩu, ý thanh tịnh. Cái tội như đám mây che mặt trời (khi mặt trời nắng lên, đám mây sẻ tự tan mất) cũng như các vị trước khi thọ giới mắc phải sai lầm, bây giờ phát tâm sám hối thì cũng sẻ được đắc giới. Các giới tử hãy chú tâm để thọ đắt giới, chứ không phải vào đại giới đàn này để “ thọ giấy”

Cuối lời Hòa thượng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho các giới tử trong ĐGĐ đều được đắt giới, ai cũng có của báo mang theo đến suốt đời.

Sau đó chư Ni đã về lại chùa Bửu Đức để Đăng đàn Thọ giới cho hàng Sadi Ni và Thức Xoa ma na. Tại Giới trường Tăng các Giới tử Sadi cũng được đăng đàn thọ nhận giới pháp.

Chư Tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường tại chánh điện đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm thanh tịnh truyền giới pháp như luật đến các giới tử.

Tại các điểm, chư Tôn đức Yết-ma đã tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới các cấp giới trước đại Tăng. Sau khi đại Tăng tác thành giới thể, chư Tôn đức đương vi Yết-ma đã trao mạn y và đãi lọc nước cho giới tử. Chư Tôn đức đương vi Giáo thọ hướng dẫn các tân Sa di, Thức xoa Ma na và Sa di Ni đảnh lễ tứ ân theo luật nghi Giới đàn. Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng các cấp giới đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, bởi đó là thềm bậc để tiến lên địa vị Tỳ kheo như trong Giới luật dạy, cũng là đoàn thể Tăng trong đạo Phật.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Minh Trực