PSO – Thể theo truyền thống an cư của chư Tổ, trong các ngày từ 08 đến 10/8 (11 đến 13/7/Nhâm Dần), chư Tăng Ni hành giả an cư của trường hạ Sóc Thiên Vương (Học viện PGVN tại Hà Nội) chính thức bước vào ba ngày hành đạo, chuẩn bị cho lễ Tự tứ, kết thúc mùa an cư PL.2566 – DL.2022.

Theo đó, chư Tăng Ni đã dành toàn bộ thời gian ba ngày cho việc hành trì, lễ niệm để tịnh tu tam nghiệp, sám hối các nghiệp chướng, cầu nguyện cho quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc. Kết hợp với mùa Vu Lan – Báo Hiếu đang diễn ra, bên cạnh hai thời khóa niệm Phật sáng và chiều, đại chúng đã duy trì truyền thống an cư của Phật giáo miền Bắc trong tháng 7, tụng kinh Mục Liên Sám Pháp để hồi hướng về tứ ân lục đạo, cầu siêu cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời đã quá vãng và tụng kinh Dược Sư để cầu an cho các gia đình tín chủ. Ngoài ra, trường hạ Học viện còn tổ chức các nghi thức cúng Tiếp linh, cúng Phật, Mông sơn thí thực để cầu siêu cho chư vi hương linh. Đặc biệt, tối ngày 10-8, Học viện sẽ tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu và lễ cài hoa hồng, khép lại ba ngày hành đạo.

Lễ tự tứ sẽ diễn ra vào sáng 11-8 (14-7-Nhâm Dần), đánh dấu một mùa an cư viên mãn và nhiều thắng duyên của chư Tăng Ni trường hạ Học viện. Mỗi hành giả sau khi tự tứ sẽ được nhận 1 tuổi đạo, ghi nhận thành quả tu học của mỗi Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni sau một thời gian cấm túc an cư, tịnh tu tam nghiệp, đem tinh hoa tu học được để hoằng pháp lợi sinh.

Ban Truyền thông Học viện