PSO – Hội đồng Điều hành, Văn phòng, Ban Quản chúng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội và gần 500 Tăng Ni sinh đã trang nghiêm làm lễ Bố-tát, Thuyết giới Tỳ-khiêu, Tỳ-khiêu-Ni theo thông lệ vào sáng nay 09-9 (14-8-Nhâm Dần).

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tự lập tại thiền đường tòa Viên Quang.
Đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối. Tăng sinh Thích Chân Tịnh, Thích Tâm Nguyên được đại Tăng sai cử tụng giới.
Sau khi lễ Bố-tát hoàn mãn, Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện đã có đạo từ, nhận định phần tụng giới và sách tấn đại chúng học tập Giới kinh.

Đại chúng đều nhất tâm hoan hỷ, y giáo phụng hành lời chỉ dạy của Hòa thượng.
Lễ Bố tát – thuyết giới là sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, là nét đặc thù của Học viện. Thông qua đó, mỗi Tăng Ni kiểm điểm lại bản thân, trau dồi đạo hạnh, xây đựng nếp sống lục hoà cộng trụ trong đại chúng.

Ban Truyền thông Học viện