Con mừng đón rước Như Lai

Một vầng dương thái hiển bày tuệ tri

Không huyền bí, chẳng tư nghì

Nói lời chân thật từ bi dạy người

Tập dần thấp một đến mười

Khơi trong rạn đục nói cười thản nhiên

Tánh phàm hay bởi Phật tiên

Bụt đà chỉ rõ bảo khuyên nên làm.

Thích Pháp Trí

           Mùa PĐ, ngày 14/4/AL