PSO – Ngày 13/11/2022 (nhằm 20/10 Nhâm Dần), đông đảo quý thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa đã về chùa Suối Pháp (Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh) thuộc Tổ đình Hoằng Pháp tham dự Khoá tu một ngày an lạc.

Đúng 8h00, quý Phật tử vân tập lên điện Phật tham dự thời khoá tĩnh tâm và công phu kinh hành niệm Phật.

9h45, Đại đức Thích Tâm Hướng, trụ trì chùa Suối Pháp quang lâm đạo tràng và chia sẻ pháp thoại qua chủ đề “Ươm mầm giải thoát”. Sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, đức Phật đã dùng Phật nhãn quán chiếu, Ngài nhận thấy rằng tất cả chúng sinh đồng có Phật tánh và đều có thể thành Phật, nhưng vì vô minh, vọng tưởng, phiền não che lấp nên mãi trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Chính vì thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật với lòng đại bi vô tận đã chuyển bánh xe chính pháp cứu độ chúng sinh hữu duyên. Xét thấy, chúng sinh với nhiều căn cơ khác nhau, người thượng trí, người hạ căn, Ngài đã đưa ra nhiều phương tiện để giáo hoá tương ứng với từng căn cơ của mỗi người như Thiền định, quán chiếu, niệm Phật….. ngõ hầu cứu vớt chúng sinh đang còn chìm đắm trong biển sinh tử. Với mỗi người Phật tử, hằng ngày siêng năng tọa thiền, niệm Phật, bái sám và tu tập các thiện pháp, là mỗi ngày chúng ta ươm mầm giải thoát. Bên cạnh đó, chúng ta cần tinh chuyên lau chùi tâm nhiễm ô của chính mình làm cho nó trở nên thanh tịnh và an lạc.

Đồng thời, người học Phật chúng ta cũng phải phát triển tứ vô lượng tâm mà đức Phật đã dạy: từ, bi, hỷ và xả, đó là chất xúc tác tạo nên sự an lạc trong đời sống tu tập và hành trì. Đó cũng là một trong những nhân tố làm cho mọi người, mọi loài thương yêu, hiểu nhau hơn, góp phần làm cho mầm giải thoát được phát triển.

11h quý Phật tử cúng quá đường và thọ trai. Buổi chiều là thời khoá tịnh toạ và công phu kinh hành niệm Phật. Ngày tu kết thúc trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và hoan hỷ của đại chúng.

Nguyễn Văn Nguyên