Hồng thiêng thắp sáng hoà bình

Trái tim bất diệt kết tinh diệu huyền

Dáng ngồi định lực bi nguyền

Dẹp tan bạo động xích xiềng vô minh

Hạnh vô uý, tự thiêu mình

Sáng danh đạo pháp thắm tình tha nhân

Năm bảy năm, đẹp vô ngần

Lửa thiêng ngày ấy một lần thiên thu.

Tưởng niệm 57 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu (20/4/1963 – 20/4/2020)

Thích Pháp Trí.