Ai người khắp cõi nhân gian

Nhớ ngày Phật Đản hân hoan đón mừng

Người đã biết, kẻ chưa từng

Xin dành một phút ta dừng ghé qua

Tim vui trổi nhịp ta bà

Cất cao âm điệu nhạc hoa cúng dường

Về đây nghe khúc chân thường

Nụ cười hỷ xả, muôn phương ngát cùng.

Thích Pháp Trí

          Mùa PĐ, ngày 13/4/AL