GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/TB-TTCPH Cần Thơ, ngày 14 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO: 

Về việc dời thời gian khai giảng lớp Cao đẳng Chuyên khoa, khóa III, niên khóa 2021 – 2023

Kính gửi: Tăng Ni sinh lớp Cao đẳng Chuyên khoa, khóa III

Vừa qua, ngày 24/11/2020 Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ đã ban hành Thông báo chiêu sinh lớp Cao đẳng Chuyên khoa khóa III, niên khóa 2021 – 2023, dự kiến sẽ khai giảng và học vào ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Tuy nhiên, do tình hình Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên Tăng Ni sinh không thể tập trung tại các điểm nội trú để tham dự học được.

Qua sự thống nhất của Ban Giám hiệu, nay xin được thông báo đến Tăng Ni sinh đã đăng ký lớp Cao đẳng Chuyên khoa, khóa III như sau:

  1. Tạm dời thời gian khai giảng lớp Cao đẳng Chuyên khoa, khóa III cho đến khi có thông báo mới.
  2. Đề nghị Tăng Ni sinh theo dõi thường xuyên những thông báo của Trường Trung cấp Phật học trên trang Facebook: Phật giáo TP.Cần Thơ.
  3. Mọi thông tin chi tiết Tăng Ni sinh hoan hỷ liên hệ với Văn phòng Trường Trung cấp Phật học:

– ĐĐ.Thích Pháp Thông – Phó Thư ký kiêm Tổng Giám thị SĐT: 0975058990.

– Sư cô Thích nữ Nhựt Hạnh – Phó Chánh Văn phòng SĐT:0963562744.

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học xin thông báo đến Tăng Ni sinh được biết.

Trân trọng./.

Ghi chú: Văn phòng Trường tiếp tục nhận hồ sơ Lớp Cao đẳng Chuyên khoa cho đến thời gian khai giảng.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: Văn phòng.

TM.BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thượng tọa Thích Bình Tâm