GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỔ ĐÌNH PHI LAI
————–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

An Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2022

THƯ MỜI VIẾT BÀI KỶ YẾU
VỀ TỔ SƯ NHƯ HIỂN – CHÍ THIỀN

Kính gửi: Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Thiện hữu tri thức

Hoà thượng Thích Chí Thiền khai sơn Tổ đình Phi Lai, được xem là bậc danh tăng Việt Nam ở thế kỷ XX đã có nhiều đóng góp trong phòng trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong những thập niên 1920. Nhân dịp Lễ tưởng niệm lần thứ 90 ngày viên tịch Tổ Sư Chí Thiền, Chư Tôn đức Môn hạ Tổ đình Phi Lai sẽ tổ chức buổi Tọa đàm “Công đức và đạo hạnh của Tổ Sư Như Hiển Chí Thiền”.

Tổ Phi Lai (1861 – 1933)

Chúng tôi kính mong nhận được các bài viết của chư Tôn đức Tăng Ni, về Tổ sư Chí Thiền và Tổ đình Phi Lai với các chủ đề sau đây:

  1. Công đức và Đạo hạnh của Tổ sư Phi Lai
  2. Vai trò của Tổ đình Phi lai từ quá khứ, hiện tại đến tương lai
  3. Những đóng góp của Tổ sư trong việc đào tạo Tăng Tài
  4. Tổ sư Phi Lai và các mối liên hệ.
  5. Giải pháp để bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa và phát triển Tổ Đình Phi Lai

Các bài viết về Tổ Sư Chí Thiền và Tổ Đình Phi Lai, vui lòng gửi về địa chỉ sau đây, trước ngày 23/12/2022 (01/12/Nhâm Dần)

Nơi nhận:
Chùa Minh Đạo
12/3Bis đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TPHCM
EMail: todinhphilai@gmail.com
Điện thoại: 0906320678 Đại đức Thích Minh Ân

Kính mong đón nhận sự đóng góp bài viết của chư Tôn đức cùng Quý thiện hữu.

Kính chúc chư Tôn đức cùng quý vị thân tâm thường lạc.

 TM. Môn hạ Tổ đình Phi Lai
Trưởng Tông Phong – Viện Chủ

 

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN