Sáng ngày, 16/4 AL, chư Tăng quận 10 tác pháp an cư kiết hạ tại Tổ Đình Ấn Quang dưới sự chứng minh của trưởng lão HT Thích Như Tín, Thành viên HĐCM GHPGVN và sự tham dự của chư Tăng trong quận.

Trong đời sống văn minh hiện đại, đạo tràng An cư kiết hạ là môi trường lý tưởng để chư Tăng tập trung thành một hội chúng hòa hợp, học pháp, hành trì pháp. Các hành giả trẻ tuổi có cơ may học pháp từ các bậc trưởng thượng; và các bậc trưởng thượng có thuận duyên sách tấn giáo huấn đàn hậu học thăng tiến trưởng thành. Có như thế, sinh mệnh Tăng già không những trường tồn mà việc hoằng hóa độ sanh ngày một hưng thạnh, đem lại lợi ích cho quần sanh.

Tại buổi lễ, chư Tăng niêm hương cúng dường Đức Phật, sám hội tam nghiệp, trì giới và thực hiện nghi thức tác pháp an cư. Theo đó, trong 3 tháng an cư kiết hạ, mỗi tháng 2 lần chư Tăng sẽ tập trung về Tổ đình Ấn Quang để làm lễ Bố tát.

Đăng Huy