Sáng ngày 19-2 (29 tháng Giêng – Quý mão), Pháp hội Đàn Dược Sư cầu tiêu tai diên thọ, tại chùa Minh Đạo đã chính thức hoàn mãn sau gần một tháng thiết lập đàn tràng.

Tại chánh điện chùa Minh Đạo, nơi thiết lập đàn Dược Sư Thất Châu trang nghiêm, Ban kinh sư quang lâm niêm hương bạch Phật, đại chúng tụng kinh Dược sư, Sám chủ hoàn sớ cầu an và đồng hiệp lực hồi hướng công đức để mong cho chúng sanh an lạc, đất nước bình an, tật bệnh tiêu trừ, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, đạo tràng chùa Minh Đạo đã thiết lễ trai tăng cúng dường thập phương Tam Bảo, thỉnh mời chư Tôn Đại đức Tăng già quang lâm chứng minh trai lễ và nhất tâm, nhất kệ cầu nguyện cho Pháp hội Đàn Dược Sư năm Quý Mão được thành tựu viên mãn.

Thay mặt Viện chủ – Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và đạo tràng chùa Minh Đạo, Trụ trì – Đại đức Thích Minh Ân đã thông tri về Pháp hội năm nay. Theo đó, trong gần một tháng của tháng Giêng năm Quý mão, kể từ ngày Hòa thượng Viện chủ cùng chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng quang lâm cử hành sái tịnh, khai Đàn Dược Sư tại chùa Minh Đạo, chư Tăng và Phật tử cùng nhau luân phiên mỗi ngày 3 thời, tinh tấn tụng Dược Sư kinh, niệm Dược Sư Phật, trì Dược Sư chú.

Nhờ ân đức của mười phương chư Phật, Bồ tát, Thánh hiền, năng lượng tu tập của đại chúng đã giúp Pháp hội hoàn mãn với thập phần công đức.

Nguồn: chutichghpgvn.vn